cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam serdecznie,

Nawiązując do zmian w KRUSie wprowadzonych po 1 stycznia, które mówią o tym, że ubezpieczeniu podlegają także te osoby, które pracują na umowie zlecenia do wysokości połowy minimalnej krajowej.

Chciałbym zapytać czy w związku z tymi zmianami w przepisach osoby, które otrzymały premię z programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom" mogą sobie dorobić na umowie zlecenia?

Z góry dziękuje za odpowiedź.

Z poważaniem

Cezary

 

Odpowiedź:

Od nowego zmieniły się przepisy w KRUS. Z informacją tą możemy zapoznać się pod niżej podanym linkiem:

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-osob-wykonujacych-umowy-agencyjne-umowy-zlecenia-lub-inne-umowy-o-swiadczenie-uslug/

Rozporządzenie MRiRW:

……..§ 19. Beneficjent powinien przedłożyć w Agencji:

1) zaświadczenie z właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik - w terminie 60 dni od dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy;…………………… .

Wniosek KRUS – INFORMACJE:

….. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie z mocy ustawy został objęty ubezpieczeniem z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia go innym ubezpieczeniem (w ZUS), jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów………. .

Jest to wiadomość „nowa” nie „przećwiczona” jeszcze praktycznie tj. proceduralnie i zaakceptowana w ARiMR.

Posiadam tylko informację na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem ARiMR i taka będzie moja odpowiedź.

W myśl ww. zapisów prawdopodobnie (podkreślam - prawdopodobnie) „młody rolnik” spełni wymóg ciążącego na nim zobowiązania pracując na umowę zlecenie.

Niemniej jednak – proponuję wstrzymać się jeszcze jakiś czas, gdy pojawią się konkretne interpretacje czy wytyczne w tym zakresie rozstrzygające wszystkie wątpliwości.

I. Gradka CDR O/Radom