cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

}

Witam. Odziedziczyłem ziemie w spadku po zmarłym tacie z mama w 2012 . Gospodarstwo to nadal figuruje na nas dwoje . W biurze powiatowym ARiMR dowiedziałem się, że nie należy mi się premia dla młodego rolnika, gdyż młody rolnik to osoba, która posiada ziemię nie dłużej niż jeden rok. Nigdzie nie figuruje, nie prowadziłem i nie prowadzę żadnej działalności rolniczej . Gospodarstwo prowadzi mama. Nie bylem też ubezpieczony w KRUS. Otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu, bo nadal się uczę ,studia zaoczne. I w takim przypadku w naborze na MR 2014-2020 dostane odmowna decyzje i czy od tej decyzji mogę się odwołać ?? odnalazłem podobna sytuacje opisana w jednym z poradników rolniczych gdzie jest wzmianka ze można się odwołać od negatywnej decyzji ?? w mojej okolicy w poprzednich naborach nie słyszał o takim rozwiązaniu aby otrzymać premie Cytuję końcową treść artykułu :

"Synowie Pani mogą się natomiast spróbować powołać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lutego 2011 r. (sygn. akt: II GSK 234/10). Stwierdził on, że sam fakt nabycia w drodze spadkobrania praw do wchodzącego w skład spadku gospodarstwa rolnego nie jest wystarczający do uznania, że spadkobierca wszedł w posiadanie gospodarstwa rolnego. Sąd powołał się przy tym na przepisy unijne, w których w ogóle nie ma mowy o posiadaniu gospodarstwa, lecz o działalności w gospodarstwie rolnym w charakterze kierującego gospodarstwem.

Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście. Pracuje w nim na własny rachunek i we własnym imieniu oraz podejmuje wszelkie decyzje jego dotyczące. Ponosi więc koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem. Należałoby zatem wykazać, że osobą kierującą gospodarstwem była wyłącznie Pani. Skorzystanie z tego argumentu będzie zapewne możliwe dopiero w postępowaniu odwoławczym."

A więc jak wygląda to w rzeczywistości i jak wyglądają szanse na wygranie tego postepowania??? Pozdrawiam !!

 

Odpowiedź:

Poniżej cytat z PROW 2014-2020:

……. „ Beneficjenci

Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem.

Jeżeli urządzanie gospodarstwa:

1) rozpoczyna osoba małoletnia, okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletniości;

2) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia, okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

O prowadzeniu gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem świadczą w szczególności:

 zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,

 wystąpienie o płatności bezpośrednie,

 wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

 prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej…. „.

Na podstawie wyżej wymienionych warunków nie jestem w stanie by jednoznacznie Panu odpowiedzieć. Kieruję to pytanie w Pańskim imieniu do prawnika.

I. Gradka CDR O/Radom