cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Mam duże wątpliwości:

Od 07.03.2013 r jestem na podstawie aktu darowizny właścicielem gospodarstwa rolnego. W maju 2013 r. po raz pierwszy składam wniosek o dopłaty bezpośrednie. Równolegle od 2011 roku jestem na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, które rozpocząłem zaraz po egzaminie maturalnym w 2011 r. po ukończeniu liceum ogólnokształcącego.

Jak rozumieć w moim przypadku zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o premię z 2014 r. dzień rozpoczęcia działalności rolniczej?:

- Czy dzień, składania po raz pierwszy w 2013 r. wniosku o dopłaty bezpośrednie?

- Czy dzień, od kiedy jestem ubezpieczony w KRUS jako rolnik czyli 07.03.2013?

- Czy dzień, aktu notarialnego, czyli również 07.03.2013?

- Czy w końcu dzień zakończenia moich studiów : 01.04.2015 r.?

Okazało się, że brakuje mi ok. 600 miejsc do załapania się na dodatkowe fundusze, które Agencja ma jeszcze do przekazania w tym roku. Jednakże, od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy do dnia wydania decyzji o przyznaniu środków.

Ciekawe wnioski wysuwają się z tej odpowiedzi:

http://helpdesk.cdr.gov.pl/index.php/prow-2007-2013/o-1-poprawa-konkurencyjnoci-sektora-rolnego-i-leneg/uatwianie-startu-modym-rolnikom/865-mody-rolnik-a-studia-dzienne

okazuje się, że fakt bycia ubezpieczonym w studentem zgodnie z wyrokiem nie wyklucza do korzystania z ubezpieczenia w KRUSIE jako rolnik. W moim przypadku, może zaważyć ten fakt, iż ubiegałem się o dopłaty bezpośrednie w 2013 r. Z informacji z oddziału regionalnego ARiMR,, gdyby nie ten fakt premia zostałaby mi przyznana. Czy mogę się odwoływać i czy to ma jakiś sens?

Odpowiedź:

Oczywiście decyduje o tym ARiMR, która ma pełną dokumentację i wiedzę w tym zakresie.

Według mnie i w świetle opisanej wyżej sytuacji nie spełnia Pan warunków ubiegania się o pomoc z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zawartych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

gdyż w tym wypadku choć trwała nauka w szkole wyższej to dokonano jednej z czynności wymienionej w rozporządzeniu (§ 2 ust. 2 pkt 2) czyli wystąpienie z wnioskiem o dopłaty obszarowe. Czyli działalność rolnicza została rozpoczęta od tej daty! a nie od daty ukończenia szkoły! I nie zostanie spełniony warunek 18 miesięcy o którym Pan pisze. Gdyby uzyskał Pan decyzję wcześniej, będąc wyżej na liście rankingowej – wszystko byłoby w porządku.

…..:§ 7. 1. Dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy (nabór 2014 rok – 15 miesięcy), a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy.

2. (uchylony).

3. Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 1, uznaje się:

1) dzień wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha;

2) ……….;

3) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo po ukończeniu 18 roku życia, a przed zakończeniem nauki:

a) w systemie dziennym w szkole ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej, lub

b) w systemie dziennym w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej, z wyłączeniem szkoły zasadniczej, lub

c) na uczelni - wyłącznie w trakcie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

- dzień zakończenia lub zaprzestania nauki, jednakże najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni - podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego;

4) ………..;

5) ………..;

3a. ……….;

 

4. Jeżeli przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dokonał co najmniej jednej z czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-6, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się dzień dokonania najwcześniejszej z tych czynności. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6, które zostały ubezpieczone z mocy przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik i nie dokonały innej z czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-6, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej nie uznaje się dnia, od którego podlegają temu ubezpieczeniu.

§ 2. 1. Pomoc finansowa w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem, zwana dalej "pomocą", jest przyznawana osobie fizycznej:

1) która: ……….. ;

2. Uznaje się, że osoba fizyczna prowadziła działalność rolniczą, jeżeli:

1) była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, z wyłączeniem przypadku, gdy nabyła tę nieruchomość w drodze spadku, a w terminie 12 miesięcy od tego dnia dokonała zbycia:

a) tej nieruchomości albo

b) udziału we współwłasności tej nieruchomości, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, lub

2) wystąpiła o:

a) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej lub ……”.

I. Gradka CDR O/Radom