cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Witam,
Od grudnia 2015 jestem w posiadaniu gruntów rolnych. Ubezpieczyłem się w KRUS oraz mam nr Regon na działalność 01.11.Z, nie dokonywałem innych rejestracji oraz nie składałem żadnych wniosków o pomoc. Mam jednak wątpliwości czy KRUS i REGON nie dyskwalifikują mnie do uzyskania premii dla młodego rolnika w planowanym naborze.
Proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam.
Rolnik z Pomorza.
Odpowiedź:
Wymieniona przez Pana sytuacja nie eliminuje Pana z możliwości ubiegania się o premię Młodego Rolnika. Wymienione wyżej czynności nie są zdefiniowane jako kierujący gospodarstwem w myśl przepisów:
Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13  lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

„…….. § 3. 1. Przez kierującego gospodarstwem rozumie się osobę fizyczną, która prowadzi gospodarstwo osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponosi koszty w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i czerpie korzyści z jego prowadzenia.
2. Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo osobiście, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tego gospodarstwa.
3. Uznaje się, że osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa jako kierujący, zwłaszcza jeżeli:
1) wystąpiła o:
a) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych ……….., lub
b) pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD, lub
c) pomoc finansową na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, lub
d) przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników dofinansowanie realizacji …………………………….w tym w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, lub
e) pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, chyba że wystąpiła o pomoc w ramach działania:
– „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ………………………………………….., lub
– „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” …………………………………….
lub
f) pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem, ……………………………………………., lub
g) kredyt preferencyjny …………………………………..
2) była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt ………………………………….. .”.
Ze względu na brak miejsca na tym forum nie przytoczyłem dokładnie powyższych zapisów odsyłając Pana do Rozporządzenia MRiRW.
I.    Gradka CDR O/Radom