cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry,

Witam,
Mam pytanie dotyczące dotacji na młodego rolnika, wymogu dotyczącego wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie.
Rodzice mojej narzeczonej chcą przekazać na nią gospodarstwo. Do tej pory tylko studiowała (posiada wykształcenie wyższe-medyczne) oraz pracowała na umowę o pracę, a co za tym idzie nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS.
W jaki sposób wykazać 3 letni staż pracy w rolnictwie ?
Odp. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:
1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.
Czy i jakie dokumenty/ zaświadczenia trzeba uzyskać ?
Odp. j.w. to znaczy stosowne zaświadczenia
Istnieje też możliwość przekazania gospodarstwa na mnie. Ja również posiadam wykształcenie wyższe, tytuł magistra logistyki na SGGW- czy to można uznać za wykształcenie pochodne z rolniczym ?
Odp. NIE
Kierunkami studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za posiadanie kwalifikacji zawodowych, są:
1) rolnictwo;
2) ogrodnictwo;
3) weterynaria – w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt;
4) technika rolnicza i leśna;
5) zootechnika.
W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w pkt 1–5 za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej uznaje się kierunki studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczonych (European Credit Transfer System).
Z góry dziękuje za pomoc.
Piotr
Odpowiedzi udzielił -  I. Gradka CDR O/Radom tel. 48/365 69 33