cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


1.Wartość ekonomiczna dla MR wylicza się sumując 5 lat produkcji rolnej czy jest to średnia z 5 lat i po zsumowaniu dzieli się na 5?

2.Czy w momencie składania wniosku muszę już być właścicielem gospodarstwa czy mogę nabyć gospodarstwo (dziedziczenie) po uzyskaniu premii?

3.Czy dzierżawione grunty od osób prywatnych mogę doliczyć do wielkości gospodarstwa przy składaniu wniosku?

Pozdrawiam,
woj. lubelskie

Odp.
Ad. 1.
Na podstawie ZAŁĄCZNIKA NR 1 Wartości współczynników SO 2010 dla działalności występujących w biznesplanie (w euro) – do pobrania ze strony internetowej ARiMR. Następnie pomnożyć odpowiednią, tam podaną wartość w euro przez powierzchnię zasiewów lub liczbę sztuk zwierząt. Po zsumowaniu (odpowiedni region) otrzymujemy przybliżoną wartość naszej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Ostateczne dane wiarygodne i do sprawdzenia uzyskamy po wypełnianiu biznesplanu.
Ad. 2.
Muszę posiadać co najmniej 1 ha użytków rolnych lub wszystko co zamierzam przejąć.
Ad. 3.
TAK
7. 1. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie sumuje się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot:
1) własności;
2) użytkowania wieczystego;
3) dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
4) dzierżawy od podmiotów innych niż wymienione w pkt 3, na podstawie umowy dzierżawy zawartej:
a) w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz
b) na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
2. Powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego powinna stanowić przynajmniej 70% minimalnej powierzchni, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. a.
I.    Gradka CDR O/Radom