cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry,
Proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z posiadaniem statusu rolnika i możliwością korzystania z dopłat bezpośrednich do ziemi oraz bydła.
Planuję rozpoczęcie hodowli bydła mięsnego, przy wykorzystaniu środków z programu młody rolnik.
Stan faktyczny jest następujący:
- brak doświadczenia w rolnictwie; w przeciągu trzech lat uzupełnię wykształcenie o studia podyplomowe aby spełnić wymogi programu;
- ziemię planuję wydzierżawić od jednostki samorządu terytorialnego;
- ze środków pozyskanych z programu dokonam zakupu bydła przeznaczonego do opasu oraz rozrodu;
Czy w związku z przedstawionym stanem jestem uprawniony do pobierania dopłat bezpośrednich od momentu wydzierżawienia ziemi i zakupu bydła? Jeżeli nie, to proszę o wskazanie tych warunków, które muszę spełnić dodatkowo, aby dopłaty pobierać.

Pozdrawiam,

Odpowiedź:
Każdy kto użytkuje działkę rolną o pow. co najmniej 1 ha może wystąpić z wnioskiem o płatności bezpośrednie. Wniosek składany jest ustawowo w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Wniosek zawiera faktyczne dane na poszczególnych działkach uwzględniając użytkowanie gruntów i zasiewy jesienne z poprzedniego roku i tak samo wiosenne pod zbiór w roku składania wniosku. Czyli będąc użytkownikiem gruntów mogę się ubiegać o wsparcie i złożyć wniosek ale tylko w wyznaczonym wyżej terminie.
Co do wykorzystania premii MR do „zakupu bydła przeznaczonego do opasu oraz rozrodu” to nie będzie to możliwe. Rozporządzenie precyzuje, że rozliczenie wydatkowanej premii nastąpi na podstawie inwestycji w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Środki trwałe to w tym wypadku tzw. stado podstawowe czyli konkretnie krowy mamki, buhaj.
I.    Gradka