cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam. Mam pytanie. Prowadzę na Mazowszu od ponad 15 lat firmę handlującą owocami przemysłowymi (skup od producentów rolników i sprzedaż w zakładach przetwórczych). Mam 60 lat, jestem ubezpieczony w ZUSie. Nie korzystałem z żadnej pomocy w ramach PROW 2007-2013. Czy będę miał możliwość ubiegania się o dofinansowanie np. wózka widłowego lub opakowań niezbędnych do rozwoju działalności.

 

Odpowiedź:

Myślę, że będzie Pan mógł się ubiegać o wsparcie z Działania:

8.2.4.3.4 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie:

4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich Rozwój.

Działanie skierowane do przedsiębiorców działających na rynku i prowadzących działalność

„przetwórczą” rozumiane jako przetwórstwo oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Beneficjenci

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

· posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu

produktów rolnych,

· działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie

przedsiębiorstwo.

Kwoty i wielkość wsparcia

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł.

Minimalna wysokość wynosi 100 000 zł.

Pod niżej podanym linkiem znajduje się więcej informacji:

http://cpsz.cdr.gov.pl/images/site/pliki/MO%C5%BBLIWO%C5%9ACI_POZYSKIWANIA_%C5%9ARODK%C3%93W_FINANSOWYCH_DLA_PRZETW%C3%93RC%C3%93W_W_RAMACH_PROW_2014_wersja_zatwierdzona_programu.pdf

lub na stronach ARiMR i MRiRW w dokumencie programowym PROW 2014-2020.

I. Gradka CDR O/Radom