cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry

Jestem aktywnym rolnikiem od ponad 30 lat, w ubiegłym roku kupiliśmy na spółkę z córka działkę budowlaną na której chcemy uruchomić pozarolniczą działalność gospodarczą polegająca na budowie sklepu wiejskiego lub chłodni na owoce (skup owoców na eksport) czy możemy skorzystać z dofinansowania w nowym PROW 2014-2020.

pozdrawiam

Andrzej

 

 

Odpowiedź:

Będą dwie możliwości wsparcia, w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i działalności pozarolniczej np. handlowej (sklep). Oczywiście po spełnieniu warunków i kryteriów dostępu.

8.2.4.3.4 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie:

4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich Rozwój.

Działanie skierowane do przedsiębiorców działających na rynku i prowadzących działalność

„przetwórczą” rozumiane jako przetwórstwo oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Beneficjenci

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

· posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu

produktów rolnych,

· działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie

przedsiębiorstwo.

Kwoty i wielkość wsparcia

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł.

lub

8.2.6.3.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej


Poddziałanie:

6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich


Rodzaj wsparcia

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach w formie premii: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wielkość premii to 100 000 zł.

Beneficjenci

Osoby fizyczne

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:

· wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

· gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

· za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

· gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:

gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

I. Gradka CDR O/Radom