cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Chciałbym skorzystać z przetwórstwa i marketing produktów rolnych i chciałbym się dowiedzieć czy mogę połączyć to dofinansowanie z kredytem PR z dopłatą do oprocentowania

 

/

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Działanie skierowane do przedsiębiorców działających na rynku i prowadzących działalność

„przetwórczą” rozumiane jako przetwórstwo oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Beneficjenci

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

· posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

• rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Kwoty i wielkość wsparcia

  1. Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.
  2. Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł.
  3. W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

Nie będzie można łączyć pomocy publicznej (kredyty preferencyjne) z pomocą UE!!

Więcej informacji na stronie CDR w zakładce Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym i pod adresem: http://cpsz.cdr.gov.pl/images/site/pliki/prezprow1.pdf

I. Gradka CDR O/Radom