cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Czy umowa dzierżawy upoważnia do posługiwania się statusem Rolnika ryczałtowego?

Moje pytanie odnosi się do statusu rolnika ryczałtowego, nie posiadam na własność gospodarstwa rolnego ale takowe gospodarstwo posiadają moi rodzice, rodzice do tej pory prowadzili gospodarstwo nastawione na produkcję materiału szkółkarskiego (tzn. roślin ozdobnych) w którym ja od 16 roku życia czynnie pracuję. Nie ma możliwości o przekazaniu mi przez rodziców

gospodarstwa na własność w formie darowizny ponieważ rodzice są po rozwodzie i w trakcie podziału majątku.

Natknąłem się w Internecie na taką definicję:

Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o podatku od towarów i usług, status rolnika ryczałtowego może uzyskać każdy rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku z tym chciałbym zapytać czy nie posiadając wykształcenia rolniczego i gospodarstwa rolnego na własność gdy wydzierżawię grunt rolny lub rodzice ten grunt mi użyczą pod uprawę roślin ozdobnych mogę już być rolnikiem RR i korzystać ze zwolnienia? W myśl definicji w/w byłaby to moja własna produkcja na dzierżawionym gruncie.

Czy taką umowę muszę gdzieś zgłaszać (gmina, urząd Skarbowy itp.?), płacić podatek i czy jest jakiś określony obszar który muszę wydzierżawić (ile ha?, czy przeliczeniowych czy powierzchni?) Pytając w banku o konto rolnicze takie które powinien posiadać rolnik ryczałtowy ponieważ tylko płatność na rachunek bankowy rolnika jest jednym z warunków możliwości odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku przez nabywcę produktów rolnych oraz usług rolniczych, potrzebny do założenia konta rolniczego w banku jest nakaz płatniczy podatku rolnego i jak mam go uzyskać dzierżawiąc grunt rolny? Doczytałem odnośnie podatku że w umowie można zawrzeć informację kto ma go płacić, ale co dalej tzn. (gdzie z taka umową pójść i zgłosić żebym to ja płacił takowy podatek) Nadmienię jeszcze, że zawodowo zarówno ja jak i moja żona pracujemy w Państwowej instytucji na umowę o pracę na stałe i składki odprowadza za nas pracodawca i nie interesuje mnie ubezpieczenie w KRUS. Dopłaty z Unii też mnie nie interesują.

Nawiązując do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Art. 6.

1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem

lub

dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

3. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:

1) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie

średnie lub wyższe, lub

2) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie

rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

Art. 7.

2) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 - oświadczenie

poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub świadectwo

- odnośnie Art. 7.

Nadmienię, że posiadam przedłożone w zakładzie pracy zaświadczenie o zaliczeniu stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rodziców od 16 roku życia. Nadal zamieszkuję na terenie gospodarstwa w którym pracowałem po ukończeniu 16 lat.

 

Odpowiedź:

TAK – musi Pan tylko posiadać „prawo” do gruntu rolnego czyli może być dzierżawa tych gruntów. Umowa dzierżawy – zgłaszamy do Urzędu Gminy (Miasta) w „podatkach” i będziemy płacić podatek rolny, leśny, itp. W starostwie powiatowym w „ewidencji gruntów” - dzierżawca, w KRUS. Nic więcej się dzieje Państwo pracujecie na swoich posadach. Nie potrzeba wyksztalcenia rolniczego. Co do dopłat z UE to mogą Państwo z tego korzystać z różnych form wsparcia po spełnienie odpowiednich kryteriów, na które tu nie ma miejsca by to opisać. Proponuje skontaktować się z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w tej i innych sprawach dotyczących rolnictwa.

I. Gradka CDR O/Radom