cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Proszę o podanie podstawy prawnej, która reguluje świadczenie doradztwa przez doradcę rolnośrodowiskowego od roku 2015 – aby zgodnie z prawem mógł oświadczyć na 2 stronie Planu Działalności Rolnośrodowiskowej lub Ekologicznej w części A.V.4 oświadczenia, że w dniu sporządzania planu jego uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego są aktualne w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pozdrawiam

Andrzej Larek

Doradca rolnośrodowiskowy z dolnośląskiego posiadający uprawnienia do doradzania w ramach PROW 2004-2006 oraz 2007-2013.

Podstawa prawna dotycząca uznania dotychczasowych uprawnień doradczych na potrzeby również PROW-u 2014-2020 znajduje się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349).
Komunikat w tej sprawie jest zamieszczony na stronie internetowej Centrum od 16 marca 2015 r.

Bożena Krześniak

 

--