cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


W załączniku do wniosku „INFORMACJA  zawierająca wymogi określone przez eksperta przyrodniczego w zakresie pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 20004) lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000”  P-1/394
- jakie należy wskazać wymogi?
Czy należy przepisać wszystkie wymogi z rozporządzenia, czy tylko dodatkowe wymogi które doradca lub ekspert dodatkowo nałożył na rolnika?

I najważniejsze jaki jest termin składania tej "informacji" - czy należy złożyć ją razem z wnioskiem czy można później (bez sankcji finasowych?)

Jeszcze mam pytanie odnośnie: "OŚWIADCZENIa eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnośrodowiskowego" O-3/394.
Jaki jest termin składania tego oświadczenia? czy należy złożyć go razem z wnioskiem czy można później (bez sankcji finasowych?)
- jeśli rolnik który zaczął zobowiązanie rolnośrodowiskowe w 2014 roku, i w 2015 roku przechodzi na nowe zasady PROW 2014-2020 należy zakreślać pole pierwsze czyli cyt. "przeprowadziłem/am2) inwentaryzację siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków położonego na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w ramach danego wariantu, która stanowi podstawę do sporządzenia dokumentacji przyrodniczej".

Pozdrawiam ekspert botanik

"INFORMACJA ..." jest dokumentem, w którym należy wpisać te wymogi, w których ekspert lub doradca wprowadził uszczegółowienia, w szczególności zawęził przedział czasowy, w którym należy wykonać koszenie lub wypas lub wskazał, że należy pozostawić fragment niekoszony w sytuacji, gdy to było pozostawione do jego decyzji. Nie wpisujemy tu wymogów, które ekspert lub doradca pozostawił w brzmieniu dokładnie takim, jak w rozporządzeniu.
Zarówno "INFORMACJA ...", jak i "OŚWIADCZENIE" są załącznikami do wniosku, nie ma przepisów, które dopuszczały by późniejsze ich składanie.
Jeżeli inwentaryzacja i na jej podstawie  dokumentacja przyrodnicza wykonana została dla rolnika przystępującego do realizacji programu w 2014 r.,  czynności te i dokumentacja zachowuje ważność również w sytuacji, kiedy rolnik przeszedł w 2015 r. na nowy PROW.

Bożena Krześniak