cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy spółka, która przekracza w płatnościach bezpośrednich kwotę 150 tys. euro może wejść w płatności PRSK i skorzystać z dopłat rolnośrodowiskowych?

Doradca

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Mechanizm redukcji płatności (degresywność) polega na zmniejszaniu kwoty płatności bezpośrednich, która ma zostać przyznana rolnikowi na podstawie tytułu III rozdział 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.) za dany rok kalendarzowy, o co najmniej 5% w odniesieniu do części kwoty przekraczającej 150 000 EUR.

Mechanizm ten jest stosowany na podstawie art. 11 ww. rozporządzenia i dotyczy wyłącznie jednolitej płatności obszarowej. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278), współczynnik redukcji wynosi 100%.

W związku z powyższym, w odniesieniu do przesłanego pytania informuję, że beneficjent, który otrzymuje płatności bezpośrednie zredukowane do kwoty 150 000 EUR może ubiegać się jednocześnie o przyznanie płatności  z tytułu Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

 

Marta Gajewska

CDR w Brwinowie