cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

mam pytanie odnośnie programu Modernizacja gospodarstw rolnych. Spotykam się z opiniami, że z tego programu, nie będą mogli korzystać rolnicy, którzy chcą premię 500 tyś zł przeznaczyć na budowę nowej tuczarni. Czy faktycznie to prawda? Dodam, że spełniam wszystkie kryteria naboru.

Pozdrawiam

Bartek woj. mazowieckie

Odpowiedź:

W nowym PROW 2014-2020 w działaniu „Modernizacja ….. „mówimy o dotacji (nie premii).

Będzie można ubiegać się o dotację np. na budowę tuczarni – max. dotacja to 500 tys. zł.

Pozostałe informacje w tym zakresie zawarte w nowym programie:

I. Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)

60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych

albo, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji

i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,

500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.

II. Koszty kwalifikowalne obejmują:

koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;

 koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;

 koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;

 koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

 koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;

 koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

I. Gradka CDR O/Radom