cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam!

Kiedy dokładnie wchodzi w życie mała modernizacja. Posiadam 10 ha łąki, co mogę zrobić żeby skorzystać z małej modernizacji, gdyż nie posiadam maszyn w gospodarstwie a chciałabym się rozwijać.

Na czym polega uproszczona rachunkowość rolna gospodarstw, proszę o dokładną odpowiedź. Czy muszą być Faktury ze sprzedaży produktów, czy wystarczy rejestr sprzedaży np. przy handlu na targowiskach.

Jak wygląda kontrola przez agencję przy modernizacji DUŻEJ , DO TEJ PORY JAK PAŃSTWO ROBILI.

CZY BRANA POD UWAGĘ JEST RACHUNKOWOŚĆ CZY WSPÓŁCZYNNIKI.

Jak należy do takiej kontroli się przygotować.

Proszę o pilną odpowiedź.

Hanna

Niestety, jest za wcześnie bym mógł udzielić Pani konkretnej i satysfakcjonującej odpowiedzi. Otóż, nie ma na ten temat dostępnej, opublikowanej wiedzy, (rozporządzenie MRiRW, wzory dokumentów, załączników, procedury ARiMR, itp. itd.) dotyczących tego działania.

Poniżej podaję tylko to co jest zapisane w dokumencie programowym PROW 2014-2020.

Podstawowe kryteria dostępu do działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”:

Beneficjenci

Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,

 jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

 posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,

 przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Pomocy nie przyznaje się:

 na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;

 osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013,

- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.

Gradka CDR O/Rad