cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

N

 

Witam,

czy jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo od września 2015 i nie pobierał jeszcze dopłat bezpośrednich, a nawet nie składał wniosku czy może brać udział w tym naborze 2015??

W rozporządzeniu jest napisane, iż do wyliczenia powierzchni gospodarstwa oraz wartości SO w roku bazowym bierze się pod uwagę działki, do których rolnikowi przyznano płatność obszarową.

Czy to go wyklucza??

Pozdrawiam

Anita Gandża

 

Odpowiedź:

Na podstawie informacji ze strony ARiMR, może złożyć wniosek ale też spełnić niżej wymienione warunki:

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/rolnicy-pytaja-o-zasady-przyznawania-pomocy-na-operacje-typu-modernizacja-gospodarstw-rolnych-arimr-odpowiada.html

Rolnicy pytają o zasady przyznawania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" - ARiMR odpowiada

PYTANIA I ODPOWIEDZI - "MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH" PROW 2014-2020
1.    Jak należy wyliczać stan średni zwierząt, w tym wielkość ekonomiczną (SO) gospodarstwa, gdy rolnik (np. młody rolnik) dopiero rozpoczyna produkcję, np. przejął na 2 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy gospodarstwo ojca albo urządza swoje gospodarstwo z dwóch różnych gospodarstw i nie składał wniosku o płatności bezpośrednie do przejętych gruntów.

W takim przypadku można uwzględnić produkcję poprzednika z roku składania wniosku o przyznanie pomocy. Wyliczając wielkość ekonomiczną z produkcji roślinnej, jeśli podmiot ubiegający się o wsparcie nie złożył w danym roku wniosku o płatności bezpośrednie do przejętych gruntów, należy uwzględnić grunty wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, o których mowa w przepisie § 6 ust. 3 lit. a-d Rozporządzenia MRiRW z dnia 21.08.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U., poz 1371) tj.:

  • stanowiące przedmiot własności tego rolnika;
  • oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi;
  • które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • które są dzierżawione przez tego rolnika od podmiotów innych niż wymienione w pkt 3, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:

a)     w formie aktu notarialnego albo z datą pewną, oraz
b)     na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
W tej kwestii istotne jest również, ze względu na nie składanie wniosku obszarowego w 2015 roku, udowodnienie rodzaju i wielkości produkcji roślin jednorocznych w jego gospodarstwie (jeśli dotyczy), celem potwierdzenia wielkości SO. Jeżeli poprzednik składał wniosek obszarowy i podlegał dywersyfikacji, ARiMR zweryfikuje rodzaj upraw, jakie były na przejętych gruntach - w takiej sytuacji ubiegający się o wsparcie nie przedstawia żadnych dodatkowych dokumentów z tym związanych.

W sytuacji, gdy poprzednik nie podlegał w 2015 roku dywersyfikacji, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma obowiązek udokumentowania rodzaju i wielkość produkcji roślinnej, o czym jest mowa w § 35 pkt. 3 ww. Rozporządzenia w przejętym gospodarstwie w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, np. na podstawie faktur wystawionych na poprzednika, pozwalających z całą pewnością potwierdzić, w tym przy wykorzystaniu innych mechanizmów kontroli, iż wielkość ekonomiczna gospodarstwa podmiotu ubiegającego się o wsparcie jest nie mniejsza niż 10 tys. (za wyjątkiem osób ubiegających się wspólnie o wsparcie) i nie większa niż 200 tys. euro.

Udokumentowanie uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości 5 tys. zł, o którym jest mowa w przepisie § 2 ust. 3 ww. Rozporządzenia jest obligatoryjne i dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, tak więc nie ma możliwości odstąpienia w opisanym przypadku od konieczności dokumentowania tego warunku przez wnioskodawcę.

I. Gradka CDR O/Radom