cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Witam,
Jestem właścicielem działki gruntów rolnych zabudowanych 0.3499 ha aby starać się o dotacje muszę mieć status rolnika więc moje pytanie brzmi jeśli wydzierżawię 1ha to można starać się o status rolnika? Województwo Mazowieckie gmina Pniewy.
Pozdrawiam Aneta Grodzka
Odpowiedź:
Poz. 1371
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 precyzuje wnioskodawcę następująco:

§ 2.1. Pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”,
jeżeli:
1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
a) gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm. 2), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych za
budowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.3) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r. – położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”;

Tak, ale! Po spełnieniu oczywiście innych kryteriów z tego bardzo ważne poniżej!
Wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa musi wynosić co najmniej 10 tys. EURO wyliczone na podstawie Standardowej Produkcji SO 2010!
Link do strony z tabelą do wyliczeń - Załącznik nr 1 - Wartości współczynników SO 2010 dla działalności występujących w biznesplanie (w euro):
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html

I.    Gradka CDR O/Radom