cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Modernizacja 2016
Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha oraz 3 kurniki (obsada 30000 szt  kurczę brojler /1 kurnik )
Czy będę mógł skorzystać z działania Modernizacja gospodarstw  obszar  d - uzyskane wsparcie chcę przeznaczyć na zakup kombajnu zbożowego ?
pozdrawiam Elżbieta  woj mazowieckie

Odpowiedź:
Poz. 1371
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 precyzuje wnioskodawcę następująco:

§ 4. 1. Pomoc przyznaje się na operację:
„……………………….
3. Pomocy nie przyznaje się na operację dotyczącą chowu drobiu, chyba że chów ten jest ekologiczny zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 834/2007”, albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z nieekologicznego na ekologiczny….”.

Na tą chwilę (19.01.2016) moja wiedza jest jednoznaczna i według niej można się ubiegać o wsparcie w obszarze „d” w ww zakresie. Oczywiście uprawy/działalności w gospodarstwie zbierane kombajnem zbożowym przeznaczane są na sprzedaż – nie służą do produkcji drobiu.!
I.    Gradka CDR O/Radom