cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Witam, mam pytanie związane z działaniem modernizacja małych gospodarstw rolnych, pytanie dotyczy mojego ojca. Sprawa przedstawia się następująco :

- ojciec ma 56 lat,

- oddał mi 19 ha w dzierżawę na 10 lat , skorzystałem z młodego rolnika w 2014 roku ,

- zostało mu 1,4 ha fizycznego w posiadaniu poza dzierżawą,

- na własną chęć ubezpieczony jest w  krus ponieważ ma poniżej 1 ha przeliczeniowego,

- dzierżawie od niego budynki inwentarskie.

Czy jest możliwość aby ojciec mógł skorzystać z modernizacji małych gospodarstw a pieniądze przeznaczyć np. na zakup maszyn na usługi lub własne potrzeby?

 

Odpowiedź:

Mam za mało informacji od Pana i nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie. Dlatego też podaję niżej podstawowe informacje z tego działania na których podstawie mam nadzieję uda się Panu odpowiedzieć ostatecznie.

Podstawowe kryteria dostępu do działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”:

Beneficjenci

Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,

 jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

 posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,

 przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Pomocy nie przyznaje się:

 na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;

 osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013,

- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.

I. Gradka CDR O/Radom