cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Posiadam gospodarstwo rolne o pow. 5,2 ha. Na jego części posadziłam plantacje winorośli. Chciałabym powiększyć areał winnicy, zakupić maszyny i urządzenia do produkcji wina, by w przyszłości sprzedawać wino. Jestem ubezpieczona w KRUS ale jednocześnie mam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Pytanie czy mogę uzyskać wsparcie z programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”?

Urszula Kamińska

 

 

Odpowiedź:

Według mojej oceny (na podstawie projektu rozporządzenia) nie może być Pani beneficjentem tego działania, gdyż prowadzi Pani także działalność gospodarczą. Mam jednak za mało informacji bym odpowiedział bardziej dokładnie. Tak samo jak nic nie mogę powiedzieć o wielkości ekonomicznej tego gospodarstwa?!. Dlatego też podaję niżej podstawowe informacje z tego działania na których podstawie mam nadzieję uda się Pani odpowiedzieć ostatecznie.

Podstawowe kryteria dostępu do działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”:

Beneficjenci

Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,

 jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,

 przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Pomocy nie przyznaje się:

 na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;

 osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:

- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013,

- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.

I. Gradka CDR O/Radom