cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Rolnik skorzystał z pomocy PROW 2004 - 2006 z działania "Premia dla Młodych Rolników" w wysokości 50 000 zł. Obecnie wielkość ekonomiczna jego i tego samego gospodarstwa wynosi
10 000. Czy może skorzystać z działania PROW 2014-2020 "Restrukturyzacja małych gospodarstw"?
JW. Podkarpackie

Odpowiedź:
Tak, może się ubiegać. Obostrzenie w podanym niżej zakresie nie dotyczy SPO 2004-2006 (a nie PROW 2004-2006!?). 

Poniżej podstawowe kryteria dostępu do działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”:
Beneficjenci
Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.
Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.
W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:
•  prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
• posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
• przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.
Pomocy nie przyznaje się:
• na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;
• osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013,
- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.
I.    Gradka CDR O/Radom