cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy mogę skorzystać z pomocy w ramach działania Restrukturyzacja małych gospodarstw. Ukończyłam 40 rok życia, gospodarstwo spełnia wielkość ekonomiczną (poniżej 10 000euro), posiadam nr identyfikacyjny, nie mam wykształcenia rolniczego. Wszystkie faktury ze sprzedaży z gospodarstwa są na mnie.  Mój mąż ma wykształcenie rolnicze (technik rolnik), nie ukończył 40 lat, chciałby On składać wniosek na w/w działanie. Nie ma żadnej faktury ze sprzedaży na siebie. W jaki sposób udowodnić wymóg, że beneficjent prowadzi działalność osobiście i na własny rachunek?

Magda z Podkarpacia

________________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Rozporządzenia MRiRW z dnia z dnia 23 października 2015 r. i z dnia 30 czerwca 2016 r. definiują, że o pomoc może występować jeden wnioskodawca z gospodarstwa tj. rolnik lub małżonek rolnika, który spełnia oczywiście wszystkie warunki. Jeśli chodzi o faktury to wystawione na Panią są dowodem wystarczającym. Proszę wziąć pod uwagę, że tych faktur nie załączamy!
W biznesplanie jest tylko miejsce (arkusz) dotyczący sprzedaży produktów z gospodarstwa (z okresu ostatnich 12 miesięcy), gdzie podajemy nr lub opis dokumentu sprzedaży. Ponadto ważne, jest czy we wniosku o nadanie numeru producenta mąż wyraził Pani zgodę i w ten sposób może występować na numer nadany Pani.

„§ 7. 1. W przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa.”

„2) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych”

„2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o rolniku, należy przez to rozumieć również małżonka rolnika.”;

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom