cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy w ramach obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych EFA, aby móc wspólnie  realizować ten wymóg przez  dwóch lub trzech rolników,  można  obsiać grunt jednego z nich  roślinami wiążącymi azot i spełniając wymóg bliskiej odległości  gospodarstw pozostałych rolników, zgłosić wspólne użytkowanie tego obszaru do ARiMR we wniosku obszarowym?

 Doradca woj. dolnośląskie

_________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Możliwe jest obsianie gruntu roślinami wiążącymi azot pola tylko jednego
z rolników pod warunkiem, że  wszystkie pozostałe warunki wspólnej realizacji obszarów EFA  są spełnione. Dla przypomnienia:

-     we wspólnej realizacji praktyki EFA może uczestniczyć do 10-ciu rolników;

-     gospodarstwa muszą znajdować się w bliskiej odległości - 80% powierzchni każdego
z gospodarstw powinno znajdować się w promieniu maksymalnie 15 km (tj. w okręgu 30 km), przy czym promień ten wyznacza się od środka:

  •  wspólnego obszaru proekologicznego albo
  • siedziby gospodarstwa jednego z rolników realizujących wspólnie praktykę utrzymania obszarów proekologicznych.

-      wspólnie rozliczane mogą być jedynie przylegające obszary proekologiczne (nie jest określona minimalna wielkość punktu stycznego);

-      każdy z rolników zapewnia, aby przynajmniej połowa (50%) obszarów, które powinien przeznaczyć na obszary EFA (czyli powierzchnia odpowiadająca 2,5% GO), była położona na terenie jego gospodarstwa rolnego. Pozostała część może być realizowana poprzez „wspólny obszar proekologiczny”;

-      obszary EFA objęte wspólnym wdrożeniem mogą stanowić jeden lub kilka obszarów
i znajdować się na gruncie jednego lub więcej rolników, tzn. nie wszyscy rolnicy biorący udział we wspólnej realizacji praktyki EFA muszą uczestniczyć w tworzeniu wspólnego obszaru proekologicznego;

-      rolnicy są zobowiązani zawrzeć pisemną umowę w odniesieniu do: (i) szczegółów finansowych porozumienia oraz (ii) sankcji w przypadku stwierdzenia niezgodności na wspólnym obszarze EFA. Do umowy rolnik zobowiązany jest do dołączenia materiału graficznego udostępnionego przez kierownika biura powiatowego Agencji restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, na którym będzie wskazany obszar o promieniu 15 km.

Szczegóły dotyczące tego co zawiera ww. umowa zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354).

Anna Litwinow

CDR O/Radom