cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry ,

jestem zainteresowana szkoleniem dla osób chcących zostac doradcą rolniczym .

Skończyłam studia o kierunku " Zarządzanie i inżynieria produkcji"  na SGGW.

Proszę o podanie informacji dotyczących wymagań dla doradców rolniczych, terminów ewentualnych szkoleń i egzaminów oraz kosztów z tym związanych.

Pozdrawiam

Anna

Osoby chcące uzyskać wpis na listę doradców rolniczych powinny zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020)


Art. 51.
Na listy, o których mowa w ust. 1–3, wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia następujące warunki:
1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) ukończyła szkolenie z danego zakresu doradzania, przeprowadzone przez:
a) CDR – w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych
3) zdała egzamin z danego zakresu doradzania, przeprowadzony przez dyrektora CDR – w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych,

4) posiada:
a) wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa –
w przypadku doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,

6. Uznaje się, że osoba ubiegająca się o wpis na listę:
1) doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych posiada wykształcenie wyższe rolnicze, jeżeli ukończyła:
a) studia wyższe na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa
lub
b) inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych
w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS;Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podać daty szkolenia na doradcę rolniczego ze względu na brak wszystkich wymaganych rozporządzeń.
Myślę jednak że będzie to dopiero II kwartał 2016 roku.


Lukasz Laskowski