cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

DZIEŃ DOBRY

PROWADĘ FIRMĘ HANDLOWĄ ,JESTEM PŁATNIKIEM ZUS.

MOJE PYTANIE DOTYCZY DZIERŻAWY ZIEMI:

CZY DZIERŻAWIĄC 5 HA ZIEMI JESTEM ROLNIKIEM

 


Odpowiedź:

Rozumiem, że użyte słowo ”ziemia” oznacza „ziemię rolniczą” czyli grunty rolne.

Jest wiele definicji rolnika – w zależności do jakich celów to jest stosowane.

Przytoczę tu definicje podstawową:

1) jest posiadaczem samoistnym (własność, użytkowanie wieczyse) lub zależnym (np. dzierżawa):

a) gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.2)), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami,

lub

b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.3)) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.

Czyli będzie Pan rolnikiem po zawarciu stosownej umowy dzierżawy i dokonywania czynności z tym związanych tj. prowadzenie gospodarstwa rolnego.

I. Gradka CDR O/Radom