cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z pytaniem czy dobrze interpretuję przepis, który zmienił się 01.01.2015r.

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października

2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831). Ustawa ta między innymi wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r nr 7, po. 24 z późń. zm), dodając do jego treści art. 5b.

Zgodnie z jego treścią:

„1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Z przytoczonego wyżej przepisu rozumiem, że rolnik może zawrzeć umowę zlecenie, której wartość nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku nie trzeba tego zgłaszać do KRUS i rolnik nie utraci statusu rolnika?

Bardzo proszę o szybką odpowiedź.

Serdecznie pozdrawiam

Ewelina Koszucka – Zioła, Biuro rachunkowe "SPEKTRUM"

 


http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-osob-wykonujacych-umowy-agencyjne-umowy-zlecenia-lub-inne-umowy-o-swiadczenie-uslug/

http://www.cdr.gov.pl/prawo-rolne/1601-rolnik-ubezpieczony-w-krus-moze-dorabiac-na-podstawie-umowy-zlecenia

Myślę, że dwa wymienione powyżej linki z podaniem adresów internetowych z informacjami w tym zakresie pozwolą Pani znaleźć właściwą odpowiedź.

Ponadto – trzeba to zgłosić w KRUS!!

I. Gradka CDR O/Radom