cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Witam
Chciałbym w przyszłości kupić działkę rolną ponad 1 hektar. Wiem, że zmienią się przepisy i jak nie jestem rolnikiem nie będę mógł jej kupić. Co muszę zrobić aby zostać rolnikiem? Jakie są koszty ewentualnego szkolenia?
Odp.
Ad. 1. Jak zostać rolnikiem?
Strona MRiRW. Ustawa o ziemi - pytania i odpowiedzi:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ustawa-o-ziemi-pytania-i-odpowiedzi#W%20jakich%20przypadkach%20Prezes%20Agencji%20Nieruchomo%C5%9Bci
5. W jakich przypadkach Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych wydawać będzie zgodę na kupno nieruchomości rolnej na rynku prywatnym przez osobę inną niż rolnik indywidualny?
Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej przez osoby fizyczne i prawne następować będzie na wniosek zbywcy, jeżeli:
1) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego, osobę bliską zbywcy, Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego oraz kościelną osobę prawną lub związek wyznaniowy,
2) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
3) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
Ponadto zgoda będzie mogła zostać wyrażona na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
1) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
2) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
3) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego
Ad. 2. Jakie są koszty szkolenia?
Nie wiem jakie ma Pan/Pani wykształcenie? Więc trudno mi pisać w szczegółach. Są rożne formy kształcenia i uzyskania kwalifikacji rolniczych, począwszy od stażu pracy w rolnictwie, w KRUSie, ukończenia szeregu kursów kwalifikacyjnych, szkół pomaturalnych, studium podyplomowego, itp. Odsyłam np. do strony ARiMR i znajdującego się tam rozporządzenia, które definiuje posiadanie kwalifikacji rolniczych.
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW
KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIE RDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Pomoc_dla_mlodych_rolnikow/D2015000098201.pdf

Po sprecyzowaniu przyszłych planów w zakresie zdobycia kwalifikacji proszę o kontakt ze szkołami rolniczymi „średnimi i wyższymi”. Koszt jest bardzo zróżnicowany.
I. Gradka CDR O/Radom