cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy jest prowadzony aktualnie program szkoleniowy dla osób ubiegających się o tytuł doradcy rolniczego? Jakie należy spełnić warunki?

_________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Obecnie trwają prace nad programem szkoleń dających uprawnienia doradcy rolniczemu. Po zaakceptowaniu programu i materiałów szkoleniowych przez MRiRW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosi nabór na szkolenia i każdy zainteresowany i spełniający warunki wpisu na listę doradców rolniczych będzie mógł zgłosić się na takie szkolenie. Nabór na szkolenia będzie ogłoszony po zaakceptowaniu materiałów przez MRiRW.

Wymagania wpisu na listę doradców rolniczych określa USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20201) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 5) art. 51 pkt. 5.:

Na listy, o których mowa w ust. 1–3, wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia następujące warunki:
1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) ukończyła szkolenie z danego zakresu doradzania, przeprowadzone przez:
a) CDR – w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych,
– zwane dalej „szkoleniem”;

3) zdała egzamin z danego zakresu doradzania, przeprowadzony przez:
a) dyrektora CDR – w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych,
4) posiada:
a) wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa –
w przypadku doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,
5). Uznaje się, że osoba ubiegająca się o wpis na listę:
1) doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych posiada wykształcenie wyższe rolnicze, jeżeli ukończyła:
a) studia wyższe na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa
lub
b) inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych
w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS;

Barbara Grygo

CDR Brwinów