cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pytanie:

Kiedy w najbliższym czasie będzie organizowane szkolenie dla kandydatów na eksperta przyrodniczego? Jakie wymagania musi spełnić kandydat?

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Odpowiedź:

W związku z pytaniami dotyczącymi wymagań dla osób, które chcą zostać ekspertami przyrodniczymi informujemy, że Art. 51 ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20201 reguluje kwestie związane z nabywaniem uprawnień przez ekspertów przyrodniczych.

Jeżeli w ramach działania o których mowa w art. 3 ust.1pkt.10 tej ustawy (płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych) wymagane jest sporządzanie dokumentacji przyrodniczej, stanowiącej szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego, doradzać w zakresie sporządzania tej dokumentacji mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę ekspertów przyrodniczych (art.51. ust.1, pkt.3)

Listy (….) są prowadzone przez dyrektora centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwanego dalej CDR, który umieszcza je na stronie internetowej CDR (art.51, ust.4)

Art.51 ust.5 ustawy mówi, że na listę ekspertów przyrodniczych wpisuje się osobę fizyczną spełniającą następujące warunki:

1)      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

2)      Ukończyła szkolenie z danego zakresu doradzania, przeprowadzone przez CDR

3)      Zdała egzamin z zakresu doradzania, prowadzonego przez Dyrektora CDR

4)      Posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze

Uznaje się, że osoba ubiegająca się o wpis na listę (…)ekspertów przyrodniczych posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze, jeżeli ukończyła :

a)      Studia wyższe na kierunku biologia lub leśnictwo

b)      Inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk biologicznych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS

Ogłoszenie o szkoleniu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej (….) CDR co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia tego szkolenia o czym mówi art.52.ust.3 ustawy, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o śledzenie informacji na stronie internetowej CDR, natomiast szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych.

Marta Gajewska

CDR Brwinów