cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:
Chciałbym się dowiedzieć, czy wykształcenie na poziomie mgr inż. Ochrony Środowiska na Politechnice Białostockiej kwalifikuje do odbycia kursu na Doradcę Rolnośrodowiskowego i pozwala na zdobycie odpowiednich kwalifikacji.
_________________________________________________________________________________________________________________
Odpowiedź:
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r  (Dz.U. poz.349) art.51.  pkt. 5 na listę doradców rolnośrodowiskowych wpisuje się osobę fizyczną, która spełniła następujące warunki:
1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) ukończyła szkolenie z danego zakresu doradzania, przeprowadzone przez:
a) CDR – w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych
– zwane dalej „szkoleniem”;
3) zdała egzamin z danego zakresu doradzania, przeprowadzony przez:
a) dyrektora CDR – w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych,
– zwany dalej „egzaminem”;
4) posiada:
a) wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa – w przypadku doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,
Pkt 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r  Uznaje się, że osoba ubiegająca się o wpis na listę:
1) doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych posiada wykształcenie wyższe rolnicze, jeżeli ukończyła:
a) studia wyższe na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub
b) inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS;
W związku z powyższym, jeżeli ukończony kierunek studiów lub studia podyplomowe obejmują przedmioty z dziedziny nauk rolniczych kandydat kwalifikuje się na kandydata na doradcę rolnośrodowiskowego, w innym przypadku – nie spełnia warunków w/w ustawy.

Marta Gajewska
CDR Brwinów