cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mieszkam w woj. zachodniopomorskim, jestem właścicielem 15 ha gospodarstwa, chciałabym zamienić moje grunty orne w trwałe użyki zielone.
Moje pytanie dotyczy tego czy i w jaki sposób mogę to zrobić ?
Obecnie na moich gruntach ornych znajdują się uprawy żyta oraz owsa.

Zmiana klasyfikacji gruntów odbywa się na wniosek właściciela gruntów.
Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w raz z załącznikami
Wymagane dokumenty :
•    wypełniony
•    mapa ewidencji gruntów i budynków;
•    wypis z rejestru gruntów i budynków;
•    zobowiązanie do pokrycia kosztów klasyfikacji.
Opłaty za złożenie wniosku :
Opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Czas załatwienia sprawy :
Do dwóch miesięcy zgodnie z KPA, (1-2 miesiące czynności klasyfikatora).

Całkowity koszt usługi klasyfikatora uzależniony jest od wielkości obszaru klasyfikacji gruntów i wynosi :
•    370 zł za klasyfikację gruntów o powierzchni do 1 ha;
•    130 zł za każdy następny rozpoczęty hektar.
Do w/w kwot należy doliczyć podatek VAT.

Zmiana klasyfikacji gruntów odbywa się przez określenie stanu faktycznego nieruchomości.
Dlatego przed przystąpieniem do zmiany gruntu ornego na TUZ należy przygotować użytki rolne do tej zmiany.  

Proponuję przed przystąpieniem do zmiany klasyfikacji gruntów skontaktować się Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Podstawa prawna :
Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 193 poz. 1287 z póź. zm. ).

Lukasz Laskowski