cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Chciałbym otrzymać informacje na temat składek KRUS. Czy jeśli się przekaże  gospodarstwo w dzierżawę to czy KRUS będzie mnie obowiązywał . Rolnikiem nie jestem, ale gospodarstwo dziedziczę i jeżeli przyjmę spadek to czy nie utracę pomocy z MOPS-u na pierwsze dziecko i drugie jest
w drodze. Dodam, że gospodarstwo to prawie 4ha przeliczeniowe a spadkobierców jest trójka rodzeństwa.

_________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Ubezpieczeniu społecznemu rolników, podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej.

Z powyższego fragmentu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników wynika, że jeśli Pan sam twierdzi, że nie jest rolnikiem, nie podlega Pan ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Wydzierżawienie ziemi otrzymanej w spadku spowoduje przychód. Musi Pan policzyć, czy nie zostanie przekroczona kwota uprawniająca do zasiłku dla osoby w rodzinie. Najlepiej jednak o takie kwestie pytać bezpośrednio w MOPSie.

Beata Filipiak

CDR Brwinów